Advertisements

คลังข้อสอบวิทย์ ม.ต้น

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1   เรื่อง ระบบสุริยะ

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X  ลงในช่อง ก ข ค และ ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

1.  ข้อใดคือความหมายของระบบสุริยะ

ก.      ระบบของดาวฤกษ์ที่โคจรรอบศูนย์กลาง

ข.      ระบบของดาวเคราะห์และบริวารที่โคจรรอบดาวเคราะห์

ค.      ระบบของดวงอาทิตย์และบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

ง.       ระบบของโลกและบริวารที่โคจรรอบโลก

2.   ระบบสุริยะเกิดจากการหมุนวนของเนบิวลามวลส่วนมากจะกลายเป็นอะไร

ก.  ดวงอาทิตย์

ข.   ดาวเคราะห์และบริวาร

ค.  โลก   และดวงจันทร์

ง.    ดาวเคราะห์น้อย  อุกกาบาต  และดาวหาง

3.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบของระบบสุริยะ

ก.   ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์และบริวารของดาวเคราะห์

ข.   ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  และอุกกาบาต

ค.   ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง  อุกกาบาต

ง.   ข้อ ก และ ข ถูก

4.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

ก.  เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะ

ข.  เป็นดาวฤกษ์ที่มีสีแดงส้ม

ค.  บนดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาฟิวชั่น

ง.  ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

5. พื้นผิวของดวงอาทิตย์ชั้นที่ส่องสว่างคือชั้นใด

ก.      โฟโตสเฟียร์

ข.      โครโมสเฟียร์

ค.      โคโรนา

ง.       แก่นกลาง

6.      เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง  8  ดวง  ในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์

ก.  เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

ข.  เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ มาก

ค.  เพราะดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ

ง.  เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง  จึงทำให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบ

7.      ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำคัญของดาวเคราะห์

ก.  ดาวเคราะห์มีแสงสว่างในตัวเอง

ข.  ดาวเคราะห์มีแสงกระพริบในตัวเอง

ค.  ดาวเคราะห์มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งเดิม

ง.  ดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม

8.    ดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใด

ก.  ดาวพุธกับดาวศุกร์

ข.  ดาวอังคารกับโลก

ค.  ดาวอังคารกับดาวพฤหัส

ง.   ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์

9.   วัตถุในระบบสุริยะที่ถูกดึงดูดให้ตกลงสู่ผิวโลกแล้วเสียดสีกับบรรยากาศเกิดการลุก

ไหม้เป็นแสงสว่างพุ่งเป็นทางลงมาจากท้องฟ้าคืออะไร

ก.   อุกกาบาต

ข.   ดาวหาง

ค.   เนบิวลา

ง.    ดาวเคราะห์น้อย

10.     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดาวหาง

ก.    เป็นสมาชิกของระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์

ข.   มีขนาดเล็กมาก โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี

ค.   ประกอบด้วย น้ำแข็ง  แก๊สแข็ง  และฝุ่นละออง

ง.   โคจรใกล้ดวงอาทิตย์ หางจะพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์